Thể LoạI Nông học

Nông học: Thời gian làm đất
Nông học

Nông học: Thời gian làm đất

Dựa trên những kinh nghiệm cụ thể khác nhau về nông học, tài liệu này mở ra và khẳng định, không chỉ nhu cầu mà còn cả khả năng làm việc vững chắc cho một nền nông nghiệp nằm rất xa kinh doanh nông nghiệp và rất gần với cộng đồng của chúng ta. Một bộ phim tài liệu của Miguel Mirra, do Unión Solidaria de Trabajadores sản xuất, với sự điều hành sản xuất của Susana Moreira.

ĐọC Thêm

Nông học

Nông học: Thời gian làm đất

Dựa trên những kinh nghiệm cụ thể khác nhau về nông học, tài liệu này mở ra và khẳng định, không chỉ nhu cầu mà còn cả khả năng làm việc vững chắc cho một nền nông nghiệp nằm rất xa kinh doanh nông nghiệp và rất gần với cộng đồng của chúng ta. Một bộ phim tài liệu của Miguel Mirra, do Unión Solidaria de Trabajadores sản xuất, với sự điều hành sản xuất của Susana Moreira.
ĐọC Thêm