Thể LoạI Nhận thức

Những người hippies đã đúng: Đó là tất cả về rung cảm!
Nhận thức

Những người hippies đã đúng: Đó là tất cả về rung cảm!

Một lý thuyết mới về ý thức: Tại sao một số thứ có ý thức và những thứ khác dường như không? Nó là một con chuột có ý thức? Một con dơi? Một con gián? Một vi khuẩn? Một electron? Những câu hỏi này là tất cả các khía cạnh của "vấn đề cơ thể tâm trí" cổ đại, đã mang lại một kết luận chung thỏa đáng trong hàng nghìn năm.

ĐọC Thêm

Nhận thức

Những người hippies đã đúng: Đó là tất cả về rung cảm!

Một lý thuyết mới về ý thức: Tại sao một số thứ có ý thức và những thứ khác dường như không? Nó là một con chuột có ý thức? Một con dơi? Một con gián? Một vi khuẩn? Một electron? Những câu hỏi này là tất cả các khía cạnh của "vấn đề cơ thể tâm trí" cổ đại, đã mang lại một kết luận chung thỏa đáng trong hàng nghìn năm.
ĐọC Thêm