Thể LoạI Tiêu dùng

Ít điều hơn, hạnh phúc hơn
Tiêu dùng

Ít điều hơn, hạnh phúc hơn

Graham Hill, nhà báo và người tạo ra một trong những trang web tham khảo về môi trường, TreeHugger, chỉ trích trong video này chủ nghĩa tiêu dùng hiện tại khiến chúng ta sở hữu nhiều thứ hơn chúng ta thực sự cần và bảo vệ việc có ít hơn để hạnh phúc hơn. Nhà thiết kế tự hỏi: Có thể có ít thứ hơn, trong không gian ít hơn, có thể dẫn đến hạnh phúc lớn hơn không?

ĐọC Thêm

Tiêu dùng

Ít điều hơn, hạnh phúc hơn

Graham Hill, nhà báo và người tạo ra một trong những trang web tham khảo về môi trường, TreeHugger, chỉ trích trong video này chủ nghĩa tiêu dùng hiện tại khiến chúng ta sở hữu nhiều thứ hơn chúng ta thực sự cần và bảo vệ việc có ít hơn để hạnh phúc hơn. Nhà thiết kế tự hỏi: Có thể có ít thứ hơn, trong không gian ít hơn, có thể dẫn đến hạnh phúc lớn hơn không?
ĐọC Thêm