Thể LoạI QUYỀN CON NGƯỜI

MIAU: Phim tài liệu cách mạng
QUYỀN CON NGƯỜI

MIAU: Phim tài liệu cách mạng

Tại Đại học Công giáo Temuco, một nhóm sinh viên xã hội học đã trình bày bộ phim tài liệu MIAU. MIAU là một bộ phim độc lập do "Phong trào nổi dậy vì chính quyền tự lập" thực hiện tại Chile, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến sức khỏe phụ nữ, quyền tự chủ của phụ nữ và quyền của phụ nữ.

ĐọC Thêm

QUYỀN CON NGƯỜI

MIAU: Phim tài liệu cách mạng

Tại Đại học Công giáo Temuco, một nhóm sinh viên xã hội học đã trình bày bộ phim tài liệu MIAU. MIAU là một bộ phim độc lập do "Phong trào nổi dậy vì chính quyền tự lập" thực hiện tại Chile, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến sức khỏe phụ nữ, quyền tự chủ của phụ nữ và quyền của phụ nữ.
ĐọC Thêm