Thể LoạI Hạt giống

Hạt giống miễn phí cho những người tự do ... luôn luôn
Hạt giống

Hạt giống miễn phí cho những người tự do ... luôn luôn

Hạt giống là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn. Ở Argentina có luật điều chỉnh việc sản xuất, lưu thông và thương mại hóa chúng, cũng cho phép thu thập, trao đổi và sử dụng riêng và cấm cấp bằng sáng chế cho vật chất sống. Nhưng hãy tìm hiểu xem các công ty nào do Bayer (Monsanto) lãnh đạo muốn làm với luật này… Hạt giống miễn phí cho những người tự do… luôn luôn… hạt giống ecoeticaPubliée par Cùng nhau chúng ta là một Southern Forest Mardi 13 tháng 11 năm 2018Ecoportal.

ĐọC Thêm

Hạt giống

Hạt giống miễn phí cho những người tự do ... luôn luôn

Hạt giống là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn. Ở Argentina có luật điều chỉnh việc sản xuất, lưu thông và thương mại hóa chúng, cũng cho phép thu thập, trao đổi và sử dụng riêng và cấm cấp bằng sáng chế cho vật chất sống. Nhưng hãy tìm hiểu xem các công ty nào do Bayer (Monsanto) lãnh đạo muốn làm với luật này… Hạt giống miễn phí cho những người tự do… luôn luôn… hạt giống ecoeticaPubliée par Cùng nhau chúng ta là một Southern Forest Mardi 13 tháng 11 năm 2018Ecoportal.
ĐọC Thêm