Thể LoạI Tây ban nha

Thực đơn sinh thái cho căng tin trường học
Tây ban nha

Thực đơn sinh thái cho căng tin trường học

"Làm thực đơn cho trường học bằng thực phẩm theo mùa từ sản xuất hữu cơ là một giải pháp thay thế khả thi và có tiềm năng lớn", như các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và ăn uống đã phát hiện ra trong các khóa học chuyên ngành của SEAE về căng tin trường học sinh thái.

ĐọC Thêm

Tây ban nha

Thực đơn sinh thái cho căng tin trường học

"Làm thực đơn cho trường học bằng thực phẩm theo mùa từ sản xuất hữu cơ là một giải pháp thay thế khả thi và có tiềm năng lớn", như các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và ăn uống đã phát hiện ra trong các khóa học chuyên ngành của SEAE về căng tin trường học sinh thái.
ĐọC Thêm